7492 8330 // ungtoender@toender.dk

STU

Formål med STU

Formålet med STU er at udvikle den enkelte elevs ungdomsidentitet samt personlige kompetence, således at:
Elevens muligheder for en aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes at eleverne i løbet af uddannelsen bevæger fokus fra ungdomsidentitet hen mod en begyndende voksenidentitet.
Elevens bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen. Ungdomsuddannelsen afsluttes, med en plan for den unge omhandlende beskæftigelse, anden uddannelse og bolig.

I Lov 564 kan man læse selve lovteksten.

 

Målgruppe

Unge der efter folkeskolens afslutning ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.
Uddannelsen skal være påbegyndt senest ved det 25 år.

 

Personale

I STU Tønder er der en kombination af lærer- og pædagog-uddannede medarbejdere, samt en række fagligt uddannede medarbejdere.
 
Personalet modtager løbende supervision både på et generelt niveau, men også på specifikke temaer og områder.
 
Vi bestræber os på at personalet får tilført ny viden og efteruddannes indenfor de områder der er brug for i forhold til målgruppe kompleksiteten.
Vi indgår i lokale, regionale og nationale netværk.

 

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen samt ved skoleaktiviteter uden for dette tidsrum. Der må desuden ikke ryges på skolens matrikler uden for skoletiden.
Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak - også e-cigaretter og snus/tyggetobak.
Vi hjælper og støtter gerne, hvis elever ønsker at stoppe eller reducere deres forbrug af tobak.

 

Samarbejdspartnere

• UU
• Forvaltning
• SAS
• B/U
• Jobcenteret
• Øvrige kommunale værksteder mm
 

Elev i STU

Opstart og optagelse

Når eleven er er startet på STU, udarbejdes der en undervisningsplan med mål for det første STU år.

Baggrunden herfor er den langsigtede og overordnede plan, som UU har lavet i samarbejde med den enkelte unge og dennes netværk. Eleven målsætter sammen med sine undervisere mål inden for det personlige, det sociale, det faglige, og på de sidste år inden for praktikker. På andet STU år og på tredje STU år, målsættes der på ny, inden for de samme områder.

• På 1. år vægtes den personlige og sociale udvikling højest.
• På 2. år kommer den faglige mere på banen og eleven kommer i sine første praktikker.
• På 3. år er der i høj grad fokus på erhvervsafklaring, hvor eleven kan komme i længerevarende praktikker.
• Under hele forløbet er der fokus på personlig og social udvikling.
• Ca. 12 uger efter uddannelsesstart er der møde med UU- vejlederen og den unge for at justere den foreløbige uddannelsesplan.
• Herefter er der et årligt møde med UU og andre relevante parter. På trejde år, er det to møder.

 

Der er optagelse til STU uddannelsen 2 gange årligt. Den unge starter enten til august eller januar.
UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) indstiller de unge til STU.
Visitation udvalget afgør om den unge er i målgruppen for STU.

 

PAS afdækning

Vi kan i STU forløbet, efter aftale, vælge at PAS-afdække elever. 
PAS står for pædagogisk analyse system.
PAS er blevet til med inspiration af tre teoretiker A.R Luria, Vygotskij og Howard Gardner.
PAS er en form for pædagogisk “stifinder” til den enkelte elevs læring, hvor hensigten er at finde den vej som giver det enkelte menneske det bedste læringsflow.
PAS kan også medvirke til at vi som undervisere bliver bedre til at afdække elevens frustrationsniveau og strategier til at håndtere dette.
PAS er således et redskab til at udarbejde en kompetenceprofil på eleven – og dermed støtte en målrettet pædagogik omkring eleven.
Alle opgaverne i PAS-redskabet er udviklet med henblik på at iagttage, vurdere og fremstille pædagogiske anvisninger.
Vi undersøger, hvilke kompetencer, der er til stede – og leder efter ”et mønster” i den unges måde at udføre opgaverne på.
Målet er at afklare potentialer, så man kan lave den bedste pædagogiske plan – og anvise både metoder og indhold til den unges udviklingsmuligheder.
Indholdet er en række ”problemløsningsopgaver”, der viser den enkeltes potentialer inden for det sproglige, visuelle, motoriske, logiske mv. Vi skal afdække hvilke strategier den unge benytter – samt opmærksomhed, analyse og hukommelse; altså “hvordan lærer den unge nyt stof?”
Det er vigtigt at finde den bedste og mest brugbare ”kanal” for indlæring. Er det visuelt, auditivt, motorisk eller en kombination af disse.
Den individuelle afdækning giver et billede af hvad den unge kan, som udgangspunkt for personalets overvejelser over mål, indhold og metoder.

Basis stamgrupper

Eleverne har en fast basis stamgruppe. I stamgrupperne er der elever på forskellige årgange.
Elevsammensætningen i basis stamgrupperne er afstemt efter hvilken pædagogik, struktur og udfordring, eleverne har brug for. Der er mellem 4 og 10 elever i stamgrupperne og en eller 2 undervisere.
Der undervises i basis stamgrupper tre dage om ugen.
Der kan være basis stamgrupper, der er alle fem dage i egen stamgruppe.
 

Undervisning og årets gang

Indhold i tilbuddet

1.   Almendannende undervisning
2.   Bo-undervisning
3.   Arbejds- og beskæftigelsesundervisning
4.   Fritidsundervisning
 
Stamgruppe: her undervises i de fag den enkelte elev har brug for i forhold til at kunne mestre, så meget som muligt på det sociale og personlige plan.
Valgfag: her undervises i en vifte af mulige interesse områder f.eks. idræt, musik, kunst, it på valgfag niveau, ude liv og meget mere.

Linjefag

Der undervises i linjefag to dage om ugen. Linjefag går på tværs af stamgrupper og matrikler.
Linjefag i indeværende skoleår:

Håndværker linjen

Der undervises i forskellige håndværkerfag. Ex motorlære, restaurering af møbler, bygge motorikbane, murer rygeovne, passe grønne område, cykelværksted mm.
• Træ
• Male
• Murer
• Metal
• Gartner
Der gives mulighed for at tage truckcertifikat(på AMU center) og mulighed for § 26 Svejse sikkerhedscertifikat (EFA Rødekro).
 

Jord- til bord

Der undervises i fødevaresikkerhed, hygiejne, sundkost, læse og følge opskrift, mål, rengøring, bagning og madlavning.
Der gives mulighed for at tage hygiejnebevis.

Kunstlinjen

Materiale og farvelære, arbejde med eget udtryk, fordybe sig i en kunstnerisk proces, arbejde sig op til egen udstilling.

Bogliglinje

Dansk og matematik 9- 10 kl. niveau med slut mål eksamen.
Engelsk 7 – 8 kl med mål at på sigt at tage 9 kl eksamen på Tønder 10 eller VUC.

IT linje

Der arbejdes med ex. PC lignende kørekort, hjemmeside design, programmering, grafisk design.

Valgfag

Der undervises i valgfag to dage om ugen over middag, samt fredag morgen. Valgfag er på tværs af stamgrupper. 

• Kommunikation
• Musik
• Kunst
• Hockey
• Bolig light
• Medie
• Kvinde kend din krop
• Montainbike
• Svømning
• Motion
• Fitness

Projektuger

Eleverne har i løbet af et år, fælles projektuger, hvor de fordyber sig i et område.

Praktik

Vi har samarbejde med en lang række lokale firmaer, selvstændige som offentlige i forhold til at vores elever kan få et praktik forløb.
Praktik forløb kan være 8 til 14 dages, 1-2 dage om ugen i et længerevarende forløb.
Eleverne kommer typisk i praktik på 2 år og på 3 år er der mange i et længerevarende forløb i forhold til afklaring af fremtidig arbejde. Enkelte elever er ikke i praktikforløb ude af huset, men i intern praktik.
Praktikforløb er afstemt efter elevernes funktionsniveau.

Vores samarbejdspartnere er:

• Kvickly
• Fakta
• Spar
• MC Donald
• Autoværksteder
• Materialegården
• Abena
• Blomsterhandlere
• Beskyttede værksteder
• Landmænd
• Malere
• Tømre
• Reva
• Biblioteker

Studietur

Der er mulighed for at komme på studietur. Indland/udland/internt. Alt efter hvad de unge ønsker og magter.
Ved udlandsture er der en egenbetaling på, ligesom eleverne skal betale for kost ved indlands/intern ture.